Vi har julpyntat! — 7 december, 2015
Tips & Trix- Version overview — 24 augusti, 2015

Tips & Trix- Version overview

In order to know which versions are available for download, a technician (or any user with the rights) needs to log on to the SourceTech Portal to see the latest downloadable version. Nowadays, you as the administrator of Tellus Web has access to see which version you have and which version that is available for download.
To see this you need to have any administrator rights in Tellus. You’ll find this page in the last pane ”System Settings” and then select ”About”.
About.png
The page you are going to see looks like this. You will see the running Tellus applications at the top of the table.
There are a few rows here that could be of interest.
  • Tellus WebClient (This row and the TellusPAMService indicates which version the installed software has)
  • Tellus Mobile
  • EwsStatusManager (The service that handles the calendar integration)
The page shows you what versions that are running in your system, but it also shows witch applications that are installed and running.
The inactive applications are displayed with a light grey text. This system has, for example, the service eXpose installed, but it is not running or being used.
The column after the name of the service is the one that shows what version you have installed, the next column shows which version that are available for download. In this way, you as a customer can keep track of the latest downloadable version.
Tips & Trix för administratörer – Versionsöversikt — 20 augusti, 2015

Tips & Trix för administratörer – Versionsöversikt

För att veta vilka versioner som finns tillgängliga för nedladdning, har en tekniker (eller någon med de rättigheterna) behövt logga in på SourceTech Portal för att se vilken senaste versionen är. Numera kan du som administratör i Tellus Web enkelt se vilken version ni har på systemet samt vilken version som finns tillgänglig för nedladdning.

För att se detta behöver du ha någon av administratörsrättigheterna i Tellus. Du hittar denna sida i den sista menyn ”Systeminställningar” och sedan väljer du ”Om Tellus R2”.
About.png

 

Sidan du då kommer till ser ut så här. Överst i tabellen ser du de applikationer som körs och som hör till Tellus.
Det finns några rader här som kan vara intressanta.
  • Tellus Webclient (Denna rad samt den som är för ”TellusPAMService” visar versionen på Tellus)
  • Tellus Mobile
  • EwsStatusManager (Tjänsten som hanterar kalenderkopplingen)
Den här sidan visar nämligen inte bara vilka versioner som är installerade hos er, utan även de tjänster som är igång.
De rader som har ljusgrå text är inaktiva. Det här systemet har tillexempel tjänsten för eXpose installerad, men den är inte igång och används.
Kolumnen efter namnet på tjänsten är den som visar vilken version som är installerad, nästa kolumn visar vilken version som finns tillgänglig för nedladdning. På detta sätt har ni som kund koll på vilken senaste nedladdningsbara version är.
Tips & Trix – Calender integration — 8 juni, 2015

Tips & Trix – Calender integration

General information

By using calendar integration in Tellus you can control your absences and your phone. When an event is created in your calendar, it will also create a absence in the Tellus. This will make the information available to your colleagues and even to your customers.
As a absence from the calendar is created, the text in the subject line will be added as the description of the absence and thus be available to all users and operators of the system. If you do not want all the information to appear, you can insert a period (.) Where you want the Tellus will stop reading.
If you have a meeting that is recurring, it is important to remember to put an end date on the recurring activity, otherwise this meeting to be ignored by the Tellus.
By using different characters in the subject line of the meeting, you can control what should happen to the phone during the meeting.
  • If you type a hyphen (-) before heading for the meeting your phone will be open for calls during the meeting, but your colleagues will see that you have an active absence.
  • If you write a ”greater than” sign (>) before the heading for the meeting and then a phone number you can forward your phone to another phone during a meeting.
Using codes
When you add a meeting in your calendar that Tellus analyzes, you can use codes to make sure that the absence type will be correct. Absence types are used primarily in connection with spoken absence (a voice mail that reads the reason for absence when a phone is referred) and that it is displayed for operators and other users.
The codes are customisable per company which means that they differ from system to system. It is therefore difficult to give a generic picture of how you can use the codes.

Absence type

Codes

Meeting

1

Meeting

Sitting

Lunch

2

Lunch

Vacation

3

Vacation

Holiday

Free

Tellus reads the first two words of a meeting reservation, and if any of the words is consistent with one of the codes the absence will be set to the absence type matched with the code. If no code can be identified no absence is created.

Allow any subject

There is an setting to the calendar integration called ”Allow any subject”. This ensures that the topic does not need to consist with a code to be created. If Tellus can identify a code in the subject then the absence will be of the type that is matched against the code, otherwise the reference will be created with a system code. This means that the reference will not have any descriptive title but that they will still be able to see the end time for the users absence.

Private calendar object

The setting ‘Allow private”allows even the calendar item that is marked as private in your calendar will be taken into Tellus. There will not be any information about the meeting itself, but the information that the user has an active absence will be shown.

Status

Meetings in your calendar can have different statuses, Tellus will take in meetings that are created with the status ”Busy” or ”Out of office”. When meetings are set as ”Free” or ”Tentative” they will not be created as a absence. This is important to remember when you get invitations as they usually are set as ”Tentative” before they are approved.

Instruction

If you want a guide for the calendar integration, you can get it from our portal.
Maingate iMez byter domän — 5 juni, 2015
Tips & Trix för användare – Kalenderkoppling —

Tips & Trix för användare – Kalenderkoppling

Allmänt om kalenderkopplingen

Genom att använda kalenderkopplingen i Tellus kan du styra dina hänvisningar och även din telefon. När ett event är skapat i din kalender kommer det även att skapas en hänvisning i Tellus. Detta göra att dina kollegor och även kunder får besked om att du inte finns tillgänglig just nu.
När en hänvisning från kalendern skapas kommer den text som står i ämnesraden att läggas som beskrivning på hänvisningen och alltså finnas tillgänglig för alla användare och telefonister i systemet. Om du inte vill att all den informationen ska synas kan du sätta en punkt (.) där du vill att Tellus ska sluta läsa.
Om du har ett möte som är återkommande är det viktigt att komma ihåg att sätta ett slutdatum på den återkommande aktiviteten, annars kommer detta möte att ignoreras av Tellus.
Genom att använda olika tecken i ämnesraden för mötet kan du styra vad som ska hända med telefonen under mötet.
  • Om du skriver ett bindestreck (-) innan rubriken för mötet kommer din telefon att vara öppen för samtal under mötet men dina kollegor kommer att se att du är hänvisad.
  • Om du skriver ett ”större än”-tecken (>) innan rubriken för mötet och sedan ett telefonnummer kan du medflytta din anknytning till en annan telefon under ett möte.

Använda snabbkoder

När du lägger ett möte i din kalender som Tellus sedan analyserar kan du använda dig av snabbkoder för att frånvarotypen ska bli rätt. Frånvarotyper används framförallt i samband med att man har talad hänvisning (en röstbrevlåda som läser upp frånvaroorsaken när en telefon är hänvisad) samt att den visas för telefonister och andra användare.

Snabbkoderna är inställningsbara per företag och det innebär att de skiljer sig från system till system. Det är därför svårt att ge en generisk bild av hur man kan använda snabbkoder.

Hänvisningstyp

Snabbkoder

Möte

1

Möte

Sammanträde

Meeting

Lunch

2

Lunch

Semester

3

Semester

Ledig

SEM

Tellus läser de två första orden i en mötesbokning och om något av de orden överensstämmer med någon av snabbkoderna kommer hänvisningstypen att sättas till den frånvarotyp som matchas med den koden. Om ingen kod kan identifieras kommer ingen hänvisning att skapas.

Tillåt alla ämnen

Det finns en inställning till kalenderkopplingen som kallas ”Tillåt alla ämnen”. Denna gör så att ämnet inte behöver stämma överens med en snabbkod för att skapas. Om Tellus kan identifiera en snabbkod i ämnet så kommer hänvisningen att matchas mot den koden, annars kommer hänvisningen att skapas med en systemkod. Detta innebär att hänvisningen inte kommer att ha någon beskrivande rubrik men att man fortfarande kommer att kunna se återtiden för användaren.

Privata kalenderobjekt

Inställningen ”Tillåt privata kalenderobjekt” gör att även de kalenderobjekt som är markerade som privata i din kalender kommer att tas in i Tellus. Det kommer inte att stå någon information om själva mötet, men informationen att personen i fråga inte är på plats kommer att synas.

Status

Möten i din kalender har olika status, Tellus kommer att ta in möten som är skapade med statusen ”Upptagen” eller ”Inte på kontoret”. När möten är satta som ”Ledig” eller ”Preliminär” kommer dessa inte att skapas som en hänvisning. Detta är viktigt att komma ihåg när man får inbjudningar då dessa oftast är satta som ”Preliminära” innan de är godkända.

Instruktion

Vill du ha en instruktion för kalenderkopplingen kan du ladda ner den från vår portal.
Tips & Trix for operators — 20 maj, 2015

Tips & Trix for operators

All of the mentioned keyboard shortcuts below is part of the standard settings in the operator application 4059EE with Tellus PAM. Learn these to make your work more effective and ergonomic!

Listname

Description

Keyboard shortcut

Reload user details

Reload the user details to see if their absence is updated or changed.

Control + F5

Edit absence for active user

Opens the absence-editing dialog for the chosen user.

Control + F1

Edit operator specific info for users

Opens the editing dialog for the operator information.

Page Down

Remove operator information bar for user

Removes the operator information on the chosen user.

 Control + Shift + F1

Show last performed search results

Shows the last performed search and the results.

Delete

Intrude

You can intrude in a call if the desired user is already engaged. (This demands a special permission in the PBX)

End

Redial 

Redials the last dialed number.

Shift + Arrow Up

SourceTech Kick-off! — 7 maj, 2015

SourceTech Kick-off!

A couple of weeks ago SourceTech went to Brunflo in the north of Sweden, to attend a kick-off. The intention of the kick-off was to plan some features that we want to implement in the Tellus Suite. But also to hang out and get to know each other in a more relaxed way than in the office.

DSC_0481
We stayed at Sörbygården bed and breakfast right next to the great lake Storsjön. Beautiful scenery and great staff makes it a perfect place for a vacation or kick-off.
We went riding, some of us for the first time! We made lunch outside on the open fire and laughed. It was an amazing trip and we are really glad that we got the chance to do it.
 _MG_0842.jpg

Mariah (Support technician at SourceTech) lives in Brunflo and she has her horse Saga at Sörbygården.

Foto 2015-04-25 12 18 37

Nathalie and Leif (Marketing and design at SourceTech) are enjoying the lunch at Mariahs house.
Foto 2015-04-25 12 18 26
Johan (Developer) has the proper clothes for the activities outside (Denim jacket and converse shoes are not really suited for the northern Swedish climate)  and Elin (Support technician) is enjoying the food.
_MG_0877
Peter (Developer at SourceTech) and Mosí
_MG_0875
Cissi (Marketing and Design at SourceTech) and Freydis
_MG_0866
Bjarne (Developer at SourceTech) and Tyr.
_MG_0876

Leffe and the icelandic horse Ægir.

Photo 2015-04-26 11 18 26
The stunning view from Sörbygården with icelandic horses right outside the window.
We had an amazing time in Brunflo! We are now ready to take on new projects with great enthusiasm and inspiration.
Tips & trix för telefonister — 5 maj, 2015

Tips & trix för telefonister

Den här gången har vi tänkt att påminna om bra funktioner som redan finns programmerade i telefonistapplikationen. Alla funktioner som beskrivs i detta inlägg ingår i standardinställningar för 4059EE med hänvisningssystemet Tellus.

Listnamn

Beskrivining

Snabbknapp(ar)

Ladda om användardetaljerna.

När du har öppnat detaljerna på en användare kan du enkelt uppdatera användarinformationen för att se om någonting har uppdaterats.

Control.png F5.png

Redigera aktiv hänvisning för vald användare.

Öppnar dialogen för att redigera den aktiva hänvisningen för den valda användaren när du är i detaljvyn.

 Control.pngF1.png

Redigera informationsfältet.

Öppnar redigeringsdialogen för telefonistinformationen.

Page Down.png

Rensa telefonistinformationen.

Tar bort telefonistinformationen på vald användare.

 Control.png+ Shift.png F1.png

Visa senaste sökningen

Visar resultatet av den senaste sökningen igen

Delete.png

Bryt in i samtal

Om användaren du söker är upptagen i telefon kan du enkelt bryta in i detta samtal. (Detta kräver en rättighet i telefonväxeln)

End

Senast slagna nummer

Slår det senaste slagna numret

Shift.pngArrow Up.png


Release notes – Tellus 2.10.1 — 13 april, 2015

Release notes – Tellus 2.10.1

Follow user on micro blog

In the user details you can now choose to follow the user in the micro blog, use the plus sign in the speech bubble to add the user to your feed.

Microblogadd.jpg

Voicemail as standard in start action

Until now the information in the start action drop list has been ”Forward” and the actual number that the administrator has entered. From this version you will see the name of the voice mail associated with the number. This makes it easy to know that your calls will be forwarded to voicemail when you are unable to answer them.
TellusVoiceStart.jpg

Administation

The administration page have a new design, we have removed all small icons and placed watermarks for the different categories instead.

UsersAndPhonesBasicSettingsAdditionalModulesSystemSettings

Tellus Voice now has an own pane in the administration, this way it is easy to find the specific settings. The general voicemail settings are still located in the Peripherals pane.
Visit settings
We have done some changes to the visit administration. We removed the old pane and replaced it with the administration of Visit category, if you are about to add some visitors you can go to the visit pane in the menu instead.

Overall improvements

We have also enhanced the user interface on several pages in the administration. Now all dialogs and tables should have the same design.

New SMS provider

In Tellus 2.10.1 we have added a new SMS provider. We are glad to let you know that you can use Intelecom SMS with Tellus.

Voicemail in emails

From this version you can choose to attach the voicemail to the email that is sent to the user. This is a setting that you can enable in Tellus Voice settings.
AttachAudio.png
 
This release is now available for download on our portal for all technicians